Informacje o realizowanych projektach

Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „NAVA” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  realizuje projekt

„Stworzenie laboratorium dronów nowej generacji dla branży Marine & Offshore w PPU Nava sp. z o.o.”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Umowa nr: RPPM.01.01.01-22-0016/18-00).

Celem projektu jest stworzenie specjalistycznego laboratorium bezzałogowych statków latających w PPU Nava sp. z o.o., tj. wyposażenie w niezbędną aparaturę, wyposażenie i oprogramowanie służące realizacji agendy badawczej. Celem samych badań będzie opracowanie technologii dronów, które charakteryzować się będą zaawansowaniem technologicznym zdecydowanie przewyższającym obecnie dostępne produkty na rynku.

Planowane efekty: wprowadzenie na rynek branży Marine & Offshore usług świadczonych za pomocą innowacyjnych dronów nowej generacji.

wartość projektu: 1 469 604 zł

wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 194 800 zł, wkład Funduszy Europejskich: 657 140 zł

Okres realizacji projektu: 2.01.2020 – 30.09.2020

PPU „NAVA” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Polskie Mosty Technologiczne – Rosja koordynowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.Nr Umowy: UG-PMT/0850/5N/2019-RUS

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest ekspansja działalności spółki na nowy rynek – rosyjski. Planowany jest eksport usług w zakresie innowacyjnego projektowania okrętowego.

planowane efekty: opracowanie strategii eksportu, konsultacje specjalistyczne, uczestnictwo w targach, otwarcie spółki na rynku docelowym i rozpoczęcie sprzedaży

wartość projektu 194 000,00 zł

wkład Funduszy Europejskich 194 000,00 zł

Okres realizacji projektu: lipiec 2019-wrzesień 2020

PPU „NAVA” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku korzysta ze wsparcia w postaci usługi „Brokera zagranicznego” w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, nr Umowy: DRP/39/2019.

Celem projektu jest ekspansja działalności spółki na nowy rynek norweski.

Planowane efekty: wykonanie badań i analiz rynku, wsparcie w nawiązywaniu relacji biznesowych z kontrahentami norweskimi

wartość projektu 70 000,00 zł

wkład Funduszy Europejskich 70 000,00 zł

PPU „NAVA” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku korzysta ze wsparcia w postaci dofinansowania uczestnictwa w targach i misjach gospodarczych w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Celem projektu jest ekspansja działalności spółki na nowe rynki zagraniczne poprzez uczestnictwo w targach i misjach gospodarczych.

W ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy PPU „NAVA” uczestniczyła w następujących wyjazdach:

  • targi BIG FIVE 2019 International Building & Construction Show Zjednoczone Emiraty Arabskie, (umowa nr 35/D12/2019) koszt udziału 36 500 zł, poziom dofinansowania funduszy UE 85%
  • misja Gospodarcza do Chin 17-24.11.2019 r., koszt udziału 12 000 zł poziom dofinansowania funduszy UE 85%
  • targi Power Expo 2019 Ałmaty Kazachstan, (umowa nr 22/D12/2019) koszt udziału 28 000zł, poziom dofinansowania funduszy UE 85%
  • wydarzenie Innovation Day Karlskrona Szwecja 7-8.03.2019, (umowa nr 8/D12/2019) koszt udziału 4 791,57 zł, poziom dofinansowania funduszy UE 85%.
  • targi China International Import Expo w Szanghaju Chiny, (umowa nr DRP/140/2018) koszt udziału 14 000zł, poziom dofinansowania funduszy UE 85%
  • targi SMM Hamburg 2018 Niemcy, (umowa nr DRP/127/2018) koszt udziału 16 900zł, poziom dofinansowania funduszy UE 85%
  • misja Gospodarcza do Chin 18-24.11.2017 r. (umowa DRP/161/2017) koszt udziału 20 000zł, poziom dofinansowania funduszy UE 85%.